Vključenost v ukrepe PRP

razvoj podezelja EU - logo
Agriculture Farming Logo

Naslov projekta: Valorizacija stranskih proizvodov v rastlinski pridelavi z uvajanjem sodobnih konceptov in tehnologij krožnega biogospodarstva na kmetijah

Akronim: EIP ŽUŽ
Trajanje projekta: 12. 05. 2023 – 11. 05. 2025
Odobrena sredstva: 234.094,7 €

Projekt je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 
Vsebina projekta

Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je dvoletni projekt (2023–2025), ki uvaja strokoven, sistemski in lokalnim razmeram prilagojen nov način uporabe stranskih proizvodov na kmetijah z insektno biokonverzijo. Sistem bo temeljil na črni bojevniški muhi. Rastlinski stranski proizvodi na kmetijah se bodo usmerili v pridobivanje visokokakovostnih beljakovin in maščob (surovina za živalsko krmo) ter frass-a (organski ostanek po odvzemu larv iz sistema), kar je atraktivna alternativa trenutno uveljavljeni rabi in zagotavlja konkretne gospodarske koristi za kmetije ter številne pozitivne okoljske in družbene učinke. Sistem predstavlja trajnostni, krožen in lokalni vir prehranskih beljakovin in maščob z visokim potencialom aplikacije v Sloveniji.

V projektu, ki je financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, sodeluje 13 partnerjev, od tega sedem kmetijskih gospodarstev.

V projektu bomo razvili in preizkusili za Slovenijo nove tehnologije, ki imajo visok potencial pri zagotavljanju alternativne krmne surovine, zniževanja okoljskega odtisa kmetijske proizvodnje in krepitve ekonomskega položaja kmetij, zato bo ob temeljnih tehnoloških ciljih, velik poudarek namenjen tudi testiranju izvedljivosti na širšem območju, kot tudi prenosu znanja in razpravi s ključnimi deležniki v slovenskem agroživilstvu.

 
Preizkus novih tehnologij in proizvodov

Projekt je usmerjen v razvoj in praktični preizkus slovenskim razmeram prilagojenega integriranega sistema uporabe rastlinskih stranskih proizvodov na kmetiji z insektno biokonverzijo. V projektu bo pripravljena analiza izvedljivosti ter številne aktivnosti prenosa znanja na nacionalni ravni.

Zasnovan je tako, da bo na primeru dveh različnih demonstracijskih sistemov valorizacije rastlinskih stranskih proizvodov na kmetijah, prilagojenih lokalnim danostim ter potrebam kmetijskega sistema v Sloveniji, omogočil razvoj novih, inovativnih, trajnostnih, okolju prijaznih, visokokakovostnih in tržno atraktivnih končnih produktov.

V sklopu predlaganega projekta bomo:

 1. za slovenske razmere adaptirali globalno razpoložljive tehnologije uporabe rastlinskih stranskih proizvodov na kmetijah z insektno biokonverzijo;
 2. novo znanje in tehnologije prenesli v prakso z izvedbo praktičnih preizkusov na KMG-jih, ob čemer bodo potekale številne validacijske analize in testiranja;
 3. rezultate projekta obsežno in ciljno razširjali preko ustreznih komunikacijskih in diseminacijskih kanalov v Sloveniji in tujini in
 4. razvili najmanj 5 novih, inovativnih, trajnostnih, okolju prijaznih in visokokakovostnih končnih produktov.

 
Pristop projekta

Posebna pozornost bo v projektu namenjena krepitvi horizonalnega in vertikalnega sodelovanja kmetijskih gospodarstev in agroživilskih podjetij, saj bodo za vzpostavitev krožnega modela razviti specifični organizacijsko-poslovni modeli za sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi horizontalno in vertikalno s partnerji, ki bodo prevzemali proizvode insektne biokonverzije stranskih proizvodov na kmetijah. Projekt bo izvajan s tesnim sodelovanjem dveh območnih zavodov KGZS in kmetijskih svetovalcev na področju hortikulture, pedologije, zootehnike, prehrane živali in ekonomike kmetijstva. S tem sodelovanjem bo okrepljena specifična usposobljenost kmetijskih svetovalcev in tudi drugih deležnikov v agroživilstvu na dinamičnem vsebinskem področju učinkovitih načinov uporabe stranskih proizvodov na kmetijah, pridobivanju strateško pomembnih surovin in oblikovanju novih inovativnih končnih produktov z visoko dodano vrednostjo, ki bazirajo na insektni biokonverziji. Na ta način bomo omogočili pogoje za nadaljnji dvig kakovosti kmetijskega svetovanja na področju vključevanja inovativnih tehnologij ter posledično krepitev ekonomskega položaja kmetij v Sloveniji.

Partnerji:

E-ZAVOD (vodilni partner)

Univerza v Ljubljani

KGZS Zavod Murska Sobota

KGZS Zavod Maribor

Panvita, kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.o.o

KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o.

PARADAJZ podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o.

Cornus d.o.o., raziskovanje in svetovanje v kmetijstvu

ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart d.o.o.

Kmetija Jurič

Kmetija Uranjek

Kmetija Najvirt

Zebec Stanislav – snemalec

Povezave

NAZIV AKTIVNOSTI:
POSTAVITEV RASTLINJAKOV

Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu Programa razvoja podeželja na podukrep M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.

POVZETEK

Podjetje je tipično sezonskega značaja. Od sredine januarja in do konca aprila proizvedejo 80 % letne proizvodnje. Proizvodnja se zaključi konec septembra. V času glavne sezone imajo težave s kapacitetami, saj te zaradi vedno večjega porasta povpraševanja na obstoječem trgu, ne zadoščajo več. V kolikor v glavni sezoni, zaradi premajhnih kapacitet, zmanjka ključni artikel, so tako odjemalci prisiljeni iskati nadomestila v tujini. Konkurenčna prednost podjetja Cornus d.o.o. je v ažurnosti, pestri ponudbi in visoki kvaliteti, zato si kot zanesljiv dobavitelj sadik ne morejo privoščiti izpada proizvodov zaradi premajhnih proizvodnih kapacitet.

Prodaja na obstoječem trgu iz leta v leto narašča. To nakazuje trend tudi v prihodnje. Zato se mora podjetje prilagoditi povečanju povpraševanja na obstoječem trgu z večanjem svojih kapacitet, kar predstavlja edino ozko grlo v proizvodnji.

Podjetje želi širiti svojo prodajo tudi v tujino (Avstrija, Hrvaška). Do sedaj imajo že nekaj kupcev v omenjenih državah, vendar zaradi omejenih kapacitet niso intenzivno pristopili k iskanju novih odjemalcev. Na Hrvaškem so velike trgovske verige, kamor bi podjetje lahko prodajalo svoje sadike: Bauhaus, Baumax, Konzum,.. Tudi v Avstrijo bi se lahko širili. Tam so pred leti zaradi omejenih kapacitet odklonili sodelovanje s podjetjem Obi, ki so jim ponudili možnosti zalaganja vseh njihovih trgovin v Avstriji.

Večje kapacitete predstavljajo za podjetje tudi boljšo kakovost sadik, saj lahko sadike rastejo pa lastni dinamiki.

Zato se je podjetje odločilo novogradnjo dveh rastlinjakov. Prvi rastlinjak je pet ladijski rastlinjak za vzgojo sadik zelenjadnic, drugi pa je proizvodni rastlinjak, v katerem bo potekal proces nakaljevanja, pikiranja, presajevanja in priprave rastlin za trg.

V okviru te naložbe  namerava podjetje investirati tudi v:

 • nakup opreme v obeh rastlinjakih
 • nakup zalivalnih ramp,
 • nakup namenskega stroja – polnilec platojev
 • nakup namenskega stroja – setvena linija za lončke
 • nakup specialne kmetijske mehanizacije z podnebnim učinkom-oprtna kosilnica
 • postavitev intenzivnega
 • nasada hrušk in borovnic. Naložba obsega postavitev nasada, ureditev kapljičnega namakanja in postavitev mrež proti toči.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Cornus d.o.o. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, načrtovanja, kmetijsko pridelavo in pridelavo sadik za potrebe kmetijstva, predvsem pa za potrebe vrtnarske pridelave. Podjetje se nahaja v Logarovcih, kjer ima tehnološki center pridelave sadik zelenjave. Ustanovitelj podjetja je g. Belec Drago, po poklicu inženir agronomije, ki ima bogato znanje in izkušnje na področju vrtnarske pridelave, svoje dosedanje bogate izkušnje in vrtnarska znanja pa stalno dopolnjuje z izobraževanji doma in v tujini ter spremlja novosti v strokovnih revijah, na sejmih, svetovnem spletu.

Njihovi skromni začetki segajo v leto 1992, ko so na namensko izbranem zemljišču v Logarovcih  ustanovili poskusno vrtnarsko postajo. Iz skromnih začetkov je podjetje s trdim in zavzetim delom razvilo sodobno vrtnarsko postajo, katere poslanstvo so opravljali vse do leta 2003. Pri delu s preizkušanjem sortimentov so v podjetju Cornus d.o.o. prišli do spoznanja, da je za uspešno proizvodnjo zelenjadnic bistvenega pomena kakovosten sadilni material, zato se je podjetje začelo preusmerjati iz tipičnega tržnega pridelovalca zelenjave v proizvajalca sadik za potrebe profesionalnih vrtnarjev in vrtičkarjev. Tako se je podjetje od leta 2002 povsem preusmerilo v pridelavo sadik zelenjave in začimbnic. V letu 2004 je podjetje v sklopu programa Sapard postavilo nov sodoben rastlinjak v izmeri 2.225 m2, kupilo sadilno linijo in postavilo komoro za nakaljevanje semen. S to investicijo je podjetje glede na velikost pridelave in kvaliteto asortimentov postalo evropsko primerljivo. V svoji pestri ponudbi nudijo kupcem čez 180 različnih sort sadik zelenjave, začimbnic, jagod in drugih rastlin, vsako leto pa ponudbo dopolnijo z kako zanimivo novostjo.

Ker je postajalo vrtičkarstvo vse bolj priljubljeno, se je z leti povečevalo tudi povpraševanje po kakovostnih sadikah s strani le-teh. Zato so posebej za njih začeli pridelovati sadike z večjo koreninsko grudo v za njih prilagojeni embalaži. Tako podjetje ponuja sadike, vzgojene iz semen znanih semenskih hiš: Bejo, Syngenta, Vilmorin. Vse sadike sami posadijo in se s tem prepričajo, da ponujajo res kvaliteten izbor.

Svoje sadike, pridelane izključno v svojem obratu, ponujajo po večjih vrtnarskih centrih in zadrugah po vsej Sloveniji, tudi na Hrvaškem in v Avstriji. Letno pridelajo več milijonov sadik. V sezoni zaposlujejo več kot 20 ljudi. Znani so po dobri kvaliteti in pestri ponudbi, ki pa jo vedno dopolnjujejo z novostmi.

 CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

 • povečanje proizvodnih kapacitet za večjo proizvodnjo,
 • zmanjševanje stroškov proizvodnje
 • povečanje prihodkov od prodaje,
 • uvedba novih tehnologij
 • Povečanje prodaje na tujih trgih
 • Razširitev prodajne palete ter uvajanje tehnoloških izboljšav
 • Prilagajanje podnebnim spremembam
 • Vključevanje novih proizvodov
 • Vključevanje inovacij in visoko tehnoloških izboljšav v proizvodni proces

PRIČAKOVANI REZULTATI

Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev doseglo  naslednje rezultate:

 • povečana stopna rasti prodaje,
 • povečana proizvodnja,
 • povečan tržni delež v Sloveniji
 • povečana prodaja na tujih trgih,
 • razširjena prodajna paleta sadik zelenjadnic in začimbnic,
 • razširjeni in povečano sodelovanja z obstoječimi dobavitelji,
 • racionaliziran proizvodni procesa – manjše izgube pri pakiranju, manipulaciji, krajši proizvodni časi, manjša poraba energije,
 • znižani stroškov vzdrževanja,
 • uvedene, inovacije in tehnološke izboljšave
 • novi proizvodi na trgu
 • prilagoditev podnebnim spremembam

NAZIV AKTIVNOSTI:
POSTAVITEV RASTLINJAKOV, NAKUP PRIPADAJOČE NOTRANJE OPREME IN NAKUP STROJEV

v zvezi z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 ter Javnim razpisom za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, M04,1.

POVZETEK
Razlog za investicijo je, da imajo na podjetju v času sezone težave s kapacitetami, saj te zaradi vedno večjega porasta povpraševanja na obstoječem trgu, ne zadoščajo več. V kolikor v glavni sezoni, zaradi premajhnih kapacitet, zmanjka ključni artikel, so tako odjemalci prisiljeni iskati nadomestila v tujini. Trend tudi v prihodnje nakazuje večanje povpraševanja, zato se je podjetje z investicijo prilagodilo potrebam in povečalo kapacitete za cca. 35 %. Zaradi obvladanja obsega dela so se tako odločili tudi v investicijo nove zmogljivejše opreme.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Podjetje Cornus d.o.o. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, načrtovanja, kmetijsko pridelavo in pridelavo sadik za potrebe kmetijstva, predvsem pa za potrebe vrtnarske pridelave. V letu 2016/17 so zgradili in opremili nov 5 ladijski rastlinjak velikosti 105×48 m. Oprema v rastlinjakih so namakalne rampe, peči za ogrevanje, avtomatika za krmiljenje in talna folija. Nabavili so tudi presajevalnik, trak za namakanje in polnilec šote.

CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

 • optimalna izkoriščenost razpoložljivih resursov
 • Povečanje stopnje rasti prodaje
 • Povečanje proizvodnje
 • Obdržati oz. povečati tržni delež
 • Povečanje prodaje na tujih trgih
 • Razširitev prodajne palete sadik uvajanje tehnoloških izboljšav

PRIČAKOVANI REZULTATI
Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev pričakuje naslednje rezultate:

 • Izboljšana kvaliteta proizvodov
 • Nemoten potek proizvodnje
 • povečanje prisotnosti na tujih trgih, predvsem Hrvaškem
 • Hitrejši transport
 • Enakomerna rast sadik, boljša kvaliteta sadik
 • povečanje tržnega deleža
 • povečanje dohodka v podjetju
 • povečanje prisotnosti na tujih trgih, predvsem Hrvaškem
 • Povečanje števila zaposlenih
 • uvedene tehnološke izboljšave
 • izboljšani delovni pogoji zaposlenih
 • uvajanje novih proizvodov

NAZIV AKTIVNOSTI:
NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA PRIPRAVO IN SKLEDIŠČENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV, UREDITEV HIDROFORNE POSTAJE ZA NAMAKANJE S PRIPADAJOČIM VODNIM REZERVOARJEM TER UREDITEV DVORIŠČA

v zvezi z Uredbo o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 ter Javnim razpisom za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe, M04,1. POVZETEK Podjetje je v zadnjih letih izrazito povečalo svoje kapacitete in s tem tudi obseg proizvodnje, pri čemer se je začela pojavljati težava zaradi premajhnih skladiščnih kapacitet. Tako so skladišče iz prejšnjih 150 m2 povečali na 750 m2 površin. Skladišče jim omogoča hrambo potrebnega materiala v ustreznem okolju, prav tako predstavlja logistično točko, kjer se blago/sadike pripravijo za trg in so zaščitene pred vremenskimi vplivi. Prav tako je zaradi povečane proizvodnje nastal problem zagotavljanja zadostne količine vode za namakanje in ustrezen pritisk za optimalno delovanje sistema za namakanje. Zato so uredili hidroforno postajo in vodni rezervoar. Hidroforna postaja je tehnološko tako opremljena, da so omogočene zadostne količine vode tudi v primeru nadaljnjega povečanja kapacitet. Ureditev dvorišča obsega rekonstrukcijo in novogradnjo dvorišča, kjer so primerno uredili transportne in vozne poti med različnimi objekti proizvodnje. Tako je sedaj lažji in hitrejši premiki blaga v proizvodnjo, iz proizvodnje v vzgojo in iz vzgoje v prodajo. GLAVNE DEJAVNOSTI Podjetje Cornus d.o.o. je družinski proizvodni obrat, ki se ukvarja z dejavnostjo svetovanja, načrtovanja, kmetijsko pridelavo in pridelavo sadik za potrebe kmetijstva, predvsem pa za potrebe vrtnarske pridelave. Imajo preko 1 ha pokritih površin in letno proizvedejo in prodajo preko 10 milionov sadik, večino v spomladanskem času. Zaradi velikega obsega in zelo kratkega časa prodaje, je dobro organizirana logistična ureditev zelo pomembna. CILJI S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

 • Izboljšanje kvalitete proizvodov
 • Optimalni nadzor nad repromaterialom
 • Boljša logistična ureditev
 • Racionalna poraba vode
 • Urejene transportne poti
 • Zmanjšan vpliv vremenskih pojavov

PRIČAKOVANI REZULTATI
Podjetje na podlagi izveden naložbe in realiziranih ciljev pričakuje naslednje rezultate:

 • Izboljšana kvaliteta proizvodov
 • Nemoten potek proizvodnje
 • povečanje prisotnosti na tujih trgih, predvsem Hrvaškem
 • Hitrejši transport
 • Enakomerna rast sadik, boljša kvaliteta sadik